مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه


کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۶

  عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا مدیریت منابع و مراجع ENDNOTE دکتر برادران، دکتر همت 1396/04/24 هیات علمی اسلاید جستجوی منابع الکترونیکی دکتر برادران، دکتر همت 1396/06/26 هیات علمی اسلاید علم سنجی دکتر برادران، دکتر همت 1396/05/22 هیات علمی اسلاید اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکترمجیدرضا خلج زاده 1396/12/23 هیات علمی اسلاید تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی دکتر مسعود صالحی 1396/12/15-16 هیات علمی اسلاید نگارش و انتشار ...

کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۷

عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا طراحی مدل کسب و کار دکتر پرنیا، دکتر کاظمی پور 1397/04/11 هیات علمی اسلاید اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 1397/12/26 هیات علمیو پژوهشگران اسلاید پزشکی مبتنی بر شواهد دکتر حمیدرضا برادران 1397/06/14 هیات علمی اسلاید معرفی سامانه های 12 گانه نوپا  دکتر مرتضی همت 1397/08/24 هیات علمی اسلاید نگارش و انتشار آثار علمی دکتر حمیدرضا برادران 1397/05/08 هیات ...

کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۸

عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) دکتر منتظری 1398/02/18 هیات علمی اسلاید راهبردهای جستجو و استفاده از منابع اطلاعات علمی دکتر همت و دکتر آرمون 1398/06/03 هیات علمی و پژوهشگران اسلاید اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 1398/06/13 هیات علمی و پژوهشگران اسلاید جستجوی پیشرفته در پایگاه‌های اطلاعاتی (ISI, ...

کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۹

عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا کارگاه ثبت بیماری‌ها و پیامد سلامت  دکتر گلی ارجی 99/07/30 هیات علمی اسلاید تازه های اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهش دکتر احسان شمسی کوشگی 99/09/30 هیات علمی، دانشجویان و محققین  اسلاید پاسخگویی اجتماعی، مهارت کلیدی اساتید، کارکنان و دانشجویان پیشرو و ارزش آفرین دکتر ابوالفضل صلواتی زاده 99/10/21 هیات علمی، دانشجویان ...

کارگاه‌های پژوهشی سال ۱۳۹۸

عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا آشنایی با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) دکتر منتظری 1398/02/18 هیات علمی اسلاید راهبردهای جستجو و استفاده از منابع اطلاعات علمی دکتر همت و دکتر آرمون 1398/06/03 هیات علمی و پژوهشگران اسلاید اخلاق در انتشار آثار پژوهشی دکتر مجیدرضا خلج زاده 1398/06/13 هیات علمی و پژوهشگران اسلاید جستجوی پیشرفته در پایگاه‌های اطلاعاتی (ISI, ...