گالری USERN

۰۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۵ ۱۷ کد : ۲۴
تعداد بازدید:۵۹۵
جلسه معارفه دفتر یوسرن آذرماه ۱۴۰۱
جلسه معارفه دفتر یوسرن آذرماه ۱۴۰۱
دوره زبان آلمانی آذرماه ۱۴۰۱
دوره زبان آلمانی آذرماه ۱۴۰۱
دوره زبان آلمانی آذرماه ۱۴۰۱
بهترین خود شدن ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱
کارگاه بهترین خود شدن ۲۳ آبان ۱۴۰۱
کارگاه بهترین خود شدن ۲۳ آبان ۱۴۰۱
دوره زبان انگلیسی
دوره زبان انگلیسی
دوره زبان انگلیسی
آشنایی با آیین نامه های دانشجویی
چگونه ژورنال کلاب برگزار کنیم؟
کارگاه چگونه ژورنال کلاب برگزار کنیم.
کارگاه آشنایی با آیین نامه های دانشجویی
کارگاه آشنایی با آیین نامه های دانشجویی
دفتر USERN