شرایط عضویت

تعداد بازدید:۲۹۸

 شرایط عضویت:

علاقه مندی به فعالیت های پژوهشی و کارتیمی  

احراز معدل حداقل ۱۶ در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت 

عدم سوء رفتار حرفه ای به تایید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو