معرفی دفتر ارتباط با صنعت دانشکده علوم پزشکی ساوه

جهت آشنایی با دفتر ارتباط با صعنت دانشکده علوم پزشکی ساوه میتوانید فایل پیوست را مطالعه نمایید. 

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ارتباط با صنعت توسعه فناوری سلامت