اعضای شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۵۰۲
 • •    دکتر مرتضی همت / معاونت (رئیس جلسه) 
  •    دکتر حمیدرضا کوهستانی / آموزش پزشکی
  •    دکتر محمود کریمی / گروه بهداشت عمومی
  •    دکتر نیره باغچقی / گروه پرستاری
  •    دکتر حسین آذرپیرا/ بهداشت محیط
  •    دکتر محسن فلاحتی/ گروه بهداشت حرفه ای
  •    دکتر امیرحسین بیات/ علوم اعصاب
  •    دکتر ادریس حسین زاده/ کمیته تحقیقات دانشجویی
  •    دکتر رضا نعمتی /  گروه بهداشت محیط
  •    دکتر مریم سعیدی/ بیهوشی و اتاق عمل
  •    خانم سحر طالب/ گروه مامایی
  •    دکتر گلی ارجی/ فناوری اطلاعات سلامت
  •    دکتر نعمت اله عزیزی / مدیر آموزش و پژوهش