اعضای شورای پژوهشی

 • دکتر حمیدرضا کوهستانی (رئیس)
 • دکتر ساسان گازرانی (دبیر)
 •  دکتر مرتضی همت
 • دکتر محسن فلاحتی
 • دکتر مختار مهدوی
 • دکتر محمود کریمی
 • دکتر بهرام آرمون
 • دکتر ادریس حسین زاده
 • دکتر امیرحسین بیات
 • دکتر نیره باغچقی
 • خانم ندا فیاضی
 • خانم سحر طالب