کارشناسان

تعداد بازدید:۶۲۰

خانم فریده رهنما

سمت: کارشناس مسئول پژوهش

تحصیلات: کارشناس ارشد جمعیت شناسی

تلفن: 08648501190

پست الکترونیک f.rahnama@savehums.ac.ir

 

فرزانه طالب حقیقی

سمت: کارشناس طرح‌های تحقیقاتی و دانشجویی

تحصیلات: کارشناس ارشد مطالعات آرشیوی

تلفن: 08648501156

پست الکترونیک ftalebhaghighi@savehums.ac.ir