کارشناسان

تعداد بازدید:۹۶۵

شرح وظایف واحد پژوهش:

  • انجام امور مربوط به ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه
  • توانمندسازی اعضای هیئت علمی و کارکنان در انجام طرح های تحقیقاتی
  • انجام امور مربوط به چاپ مقالات در مجلات داخلی و خارجی اعضاء هیئت علمی و پرداخت حق التالیف مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی
  • کارشناس رابط علم سنجی معاونت پژوهشی در وزارت متبوع
  • نظارت بر عملکرد پژوهشی مراکز تحقیقات و دانشکده ها


 

آقای فرزاد میرزاخانی

سمت: کارشناس مسئول واحد پژوهش 

تحصیلات: انفورماتیک پزشکی

پست الکترونیک: farzad.mirzakhani@gmail.com

 

خانم شقایق شفیقی

سمت: کارشناس طرح‌های تحقیقاتی و دانشجویی

تحصیلات: مهندسی بهداشت محیط 

پست الکترونیک shaghayeghshafighi@gmail.com