کارگاه های پژوهشی سال ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۲۵
ردیف عنوان مدرس

تاریخ برگزاری

گروه هدف مستندات
1 Endnote 20 & Endnoteweb دکتر مرتضی همت 1402/02/19 اعضای هیات علمی پوستر
2 ژورنال کلاب هفته ملی جمعیت  دکتر پریسا حسینی 1402/02/25 اعضای هیات علمی و پرسنل پوستر
3 آشنایی با اصول کارآفرینی دکتر ادریس حسین زاده 1402/03/06 تمامی محققان و پژوهشگران پوستر