فراخوان انتخاب پژوهشگر شایسته تقدیر

تعداد بازدید:۱۱۵
فراخوان انتخاب پژوهشگر شایسته تقدیر

دانشکده علوم پژشکی ساوه در نظر دارد در جشن هفته ی پژوهش در تاریخ 5 دی 1402 از پژوهشگر شایسته از بین اعضای هئیت علمی در سه حیطه ی ثبت اختراع ، جذب گرنت پژوهشی و طرح های اثرگذار تقدیر به عمل آورد . 
شرکت کنندگان محترم مستندات مربوطه را به ایمیل واحد پژوهش                        research.savehums@gmail.com
ارسال نمایند. لازم به ذکز است رزومه یک ساله افراد از تاریخ 1 مهر 1401 الی 1مهر 1402 بررسی خواهد شد .
مهلت ارسال رزومه : 04 / 10 /1402
 


نظر شما :