بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از دانشکده علوم پزشکی ساوه جهت راه اندازی مرکز رشد

تعداد بازدید:۴۰
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از دانشکده علوم پزشکی ساوه جهت راه اندازی مرکز رشد فناوری سلامت
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از دانشکده علوم پزشکی ساوه جهت راه اندازی مرکز رشد

پیرو درخواست دانشکده علوم پزشکی ساوه از معاونت تحقیقات وزارت متبوع جهت راه اندازی مرکز رشد سلامت، نمایندگان وازت بهداشت در تاریخ 1400/7/06 از دفتر مرکز رشد فناوری سلامت معاونت آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی ساوه بازدید نمودند.


نظر شما :