معرفی سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر حمیدرضا کوهستانی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش پزشکی

پست الکترونیک:

Koohestani709@gmail.com

koohestanihr@savehums.ac.ir

شماره تماس:08642245495

لینک روزمه

تحصیلات دانشگاهی:

·       کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،  1381-1377

·       کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1384-1381     

·       دکترای تخصصی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  1397-1393

 

سوابق کاری:

·       عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک از سال 1384

·       عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی ساوه از سال 1392 تا کنون

 

فعالیتهای اجرایی :

·       ریاست دانشکده پرستاری و مامایی ساوه به مدت 4 سال

·       مدیر امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی ساوه به مدت 3 سال

 

جوایز و امتیازات

·       رتبه اول کشور در کنکور کارشناسی ارشد پرستاری سال 1381

·       رتبه اول کشور در کنکور دکتری تخصصی(Ph.D) آموزش پزشکی در سال 1392

·       رتبه اول کشوری در جشنواره کشوری شهید مطهری 1394 در حیطه محصولات آموزشی

·       پژوهشگر برتر استان مرکزی در سالهای 1387، 1389

·       پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی اراک در سالهای 1387 ,1388, 1391.1390,1389

·       پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال 1394

·       استاد نمونه دانشکده پرستاری اراک در سال 1386

 

شرح وظایف:

·       ارایه خط مشی و سیاست های کلی آموزش، پژوهش، فرهنگی و دانشجویی به هیأت رئیسه دانشکده و برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب

·       ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و اعضاء هیات علمی و اتخاذ تصمیم و اجرای برنامه های در راستای ارتقاء آموزش

·       نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و پیشنهاد در خصوص توسعه کمی و کیفی رشته های تحصیلی

·       تدوین برنامه ها و نظارت بر حسن اجراء کلیه فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشکده

·       ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهاد های فرهنگی برای شکوفایی

·       بیشتر فعالیت های فکری، فرهنگی و هنری دانشجویان و کارکنان

کلید واژه ها: معاونت تحقیقات حمیدرضا کوهستانی